DIENSTEN

Incompany Quality is gespecialiseerd in opdrachten bij overheidsinstanties,
met name bij gemeenten. De opdrachten die wij uitvoeren liggen op het gebied van
management, advies en coaching en training.

Interim management

Interim management kan oplossing bieden bij tijdelijke situaties. Denk hierbij aan tijdelijke overbrugging ivm vacature, reorganisaties of bij complexe opdrachten/projecten. Incompany Quality biedt met meer dan 10 jaar ervaring een goede basis voor interim management en denkt graag mee voor een passende oplossing.

Incompany Quality is gespecialiseerd op het gebied van:

 • Planning & control, financiën, ICT, P&O, griffie
 • Onderzoeken ex. art. 213a en rekenkamer
 • Begeleiding organisatieontwikkeling
 • Ondersteuning en advies kwaliteitsverbetering P&C-instrumentarium
 • Advies en beschrijving financieel beleid (nota Reserves en voorzieningen, Verbonden partijen etc.)
 • Begeleiding heroverwegings/bezuinigingsoperaties
 • Begeleiding ontwikkeling gemeenteraden
 • Begeleiding verzelfstandiging organisatie onderdeel
Incompany Quality
Incompany Quality

Advies

Advies op maat is ons devies. Succesvolle oplossingen en veranderingen komen alleen tot stand wanneer het vraagstuk in zijn specifieke omgeving wordt bezien, geanalyseerd en aangepakt. Mensen, middelen en omgeving samen vormen de basis van waaruit onze adviseurs werken.

Een theoretisch goed en gedegen advies wat in de praktijk van de opdrachtgever niet toepasbaar is of niet toegepast wordt is in onze ogen een slecht advies.

Coaching en training

De coaches (individuele begeleiding) en trainers (begeleiding van groepen) van Incompany Quality zijn gericht op de effectiviteit van het gedrag en handelen van de klanten. Onze coaches en trainers zijn hierbij gericht op duurzame resultaatsverbetering en effecten bij de klant en de organisatie.

Samen met de coach of trainer werken de klanten aan blijvende verbeteringen in de prestaties van het individu of de groep. De klik tussen coach/trainer en gecoachte(n) is hierbij van groot belang. Alleen op basis van wederzijds respect en vertrouwen kunnen samen resultaten behaald worden.

Onze coaches en trainers beginnen met concrete leervragen en eindigen met concrete resultaten, die herkenbaar zijn tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Incompany Quality
Incompany Quality

Co-management

Onze ervaren co-managers worden ingezet op alle strategische en tactische managementfuncties van organisaties om op specifieke domeinen ondersteuning te bieden. Co-managers zetten hun ervaring en expertise in om het management te versterken, te ondersteunen of te ontlasten. Zij doen dit onder regie van het bestaande management, de manager blijft in positie, maar wordt (op de achtergrond) ondersteunt door een ervaren co-manager.

Onze co-managers zijn inzetbaar bij het analyseren complexe vraagstukken, adviestrajecten, het organiseren van draagvlak, het (bege)leiden van projecten en pilots en professionalisering (coaching).

Co-managers van Incompany Quality kenmerken zich door actuele kennis van de publieke sector, strategische, beleidsmatige maar ook praktische kennis, planmatig en resultaat gericht werken, flexibele en brede inzetbaarheid, hun inventiviteit en betrokkenheid, ze zijn communicatief en coöperatief, coachend en ondersteunend.

UITGANGSPUNTEN

De door onze interim-managers gehanteerde uitgangspunten zijn:
 • het managen van verwachtingen;
 • verkenning en scherpe analyse;
 • goed plan van aanpak (in de visie van de opdrachtgever);
 • samen met de organisatie oppakken en uitvoeren van het plan;
 • periodieke tussentijdse evaluatie;
 • eindevaluatie en nazorg.
De door onze coaches en trainers gehanteerde uitgangspunten zijn:
 • het formuleren van concrete leerdoelen;
 • opstellen goed plan van aanpak (in de visie van de opdrachtgever), in samenwerking - met of door gecoachte(n);
 • samen met de gecoachte(n) het plan uitvoeren;
 • periodieke tussentijdse evaluatie en eventuele bijstelling plan van aanpak;
 • opstellen eindrapport (behaalde resultaten en adviezen voor verdere implementatie) voor gecoachte(n) en opdrachtgever;
 • eindevaluatie en nazorg.

CONTACTGEGEVENS

Incompany Quality
Germaan 11
6661 JN Elst
T: 0481725929
E: info@incompanyquality.nl

 

CONTACTFORMULIER